Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.biju.pl

Właścicielem marki BIJU jest FILIPOWICZ GROUP INVESTMENT CONSULTING z siedzibą ul. Włodarzewska 87B/105, 02-393 Warszawa, podlegającą wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000867852, NIP: 7011003187, Regon: 387492807 zwany także zamiennie „Sprzedającym”. 


§ 1 Definicje 

1. Regulamin – niniejszy regulamin. 

2. Sklep Internetowy  – sklep działąjący pod adresem www.biju.pl.

3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym. 

4. Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

5. Produkty - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. 

6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. 

7. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. 

9. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.


§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.biju.pl

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. 

3. Sklep Internetowy www.biju.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową. 

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.biju.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wyprodukowane w Polsce. 

5. Kupującego w Sklepie Internetowym obowiązuje zakaz dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa oraz korzystanie ze sklepu w sposób uciążliwy dla innych Kupujących oraz BIJU.

6. Sprzedający informuje że wszystkie produkty dostępne w sklepie są produktami wykonanymi ręcznie,a ich ewentualne braki są uzupełniane z prowadzonego przez niego produkcji. Kupujący akceptuje fakt że w przypadku braku produktu, Sprzedający potrzebuje do 60 dni na jego wykonanie, uzależniając to od ilości Zamówień.  

7. Treści udostępniane w ramach Strony Internetowej zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały.


§ 3 Składanie zamówień przez Kupującego 

1. Wszystkie ceny podane w Sklep Internetowy www.biju.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. 

2. Zamówienia są przyjmowane przez Stronę Internetową przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Ich realizacja odbywa się w dni robocze.

3. W celu dokonania zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.biju.pl należy dokonać wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 

4. Wybór zamawianych Towarów przez Kupującego jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka

5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” - Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Towaru.

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

7. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z BIJU Umowy Sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. 

9. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. 

10. Kupujący w procesie składania Zamówienia wyraża wolę otrzymania rachunku lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w zamówieniu. 

11. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

12. Po złożeniu przez Kupującego skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu na podany adres e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia. 

13. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia lub od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji w przypadku płatności kartą płatniczą.

14. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

15. W przypadku braku dokonania płatności przez Kupującego w terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia, transakcja zostanie uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

§ 4 Koszty i termin wysyłki 

1. Sprzedający zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia. 

2. Towar oferowany przez Sklep Internetowy jest towarem dostępnym do momentu wyczerpania stanów magazynowych sklepu.

3. W wypadku gdy nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia z powodu przejściowej niemożności, Sprzedający zaproponuje świadczenie zastępcze, informując niezwłocznie Kupującego o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i możliwością odstąpienia od umowy.

4. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sklep poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 

5. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w Zamówieniu.

6. Kupujący samodzielnie określa sposób dostawy na etapie składania Zamówienia. Kupujący może się zapoznać z cennikiem, w podsumowaniu zamówienia oraz na stronie www.biju.pl. 

7. W przypadku przesyłek zagranicznych termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.

8. Ewentualne braki Towaru w sklepie będą uzupełniane w ramach prowadzonej przez Sprzedającego produkcji, a czas ich realizacji może potrwać do 60 dni. 

9. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o brakach w asortymencie, a Kupującemu z tego tytułu przysługuje zmiana Zamówienia lub jego anulowanie.

10. Zamówienie towaru niedostępnego w sklepie jest wyraźnie wskazane na etapie składania Zamówienia. 

§ 5 Płatności 

1. Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawi paragon lub fakturę VAT. 

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności online świadczony przez Blue Media S.A. lub przelewem na konto bankowe sklepu. 

3. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem paczkomatów InPost lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Kupującego adres lub punkt InPost. Czas dostawy trwa 2-5 dni roboczych. 

4. Koszty dostawy zostaną wskazane przy składaniu zamówienia oraz uwzględnione w wysyłanym podsumowaniu.

5. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. W przypadku woli złożenia przez Kupującego zamówienia z dostawą poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Kupujący powinien skontaktować się ze sklepem pod adresem: biju@biju.pl. 

7. W przypadku płatności kartą płatniczą akceptowane są karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje można składać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem Sklepu Internetowego www.biju.pl lub bezpośrednio na adres biju@biju.pl

2. Rekomendowane jest aby w zgłoszeniu umieścić: dokładne dane zamawiającego wraz z danymi kontaktowymi, rodzaj towaru którego reklamacja dotyczy, uzasadnienie reklamacji oraz stanowisko Kupującego. 

3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona niezwłocznie po wykryciu przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej o reklamacji.

4. BIJU zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§ 7 Rękojmia i Gwarancja

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za wady fizyczne na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego oraz kolejnych (rękojmia)

2. Kupujący, jeżeli towar sprzedany ma wadę, może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany towaru lub usunięcia wady.

3. Kupujący, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny Sprzedającego.

7. Sprzedający nie odpowiada za wady powstałe na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedającego oraz wady wynikające z nieodpowiedniego użytkowania, utrzymania i konserwacji, uszkodzenia i wady wynikające z prób przeróbek wykonanych przez Kupującego.

8. BIJU zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny w myśl ustaw z 25 grudnia 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego. 

3.Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem www.biju.pl lub wysyłając je na adres biju@biju.pl

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w którym powinno znajdować się dane Kupującego, powód zwrotu oraz forma zwrotu, którą preferuje Kupujący wraz z danymi. 

5. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

7. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu  dokonane przez niego płatności. 

8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru.

9. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. 

10. Towaru należy odesłać na adres: FILIPOWICZ GROUP INVESTMENT CONSULTING, ul. Włodarzewska 87B/105 , 02-393 Warszawa.

11. W przypadku odstąpienia Kupujący ponosi koszty zwrotu Towaru oraz bierze odpowiedzialność za jego zwrot. 

12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedający może obciążyć Kupującego za zmniejszenie wartości Towaru. 

13. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący podczas procesu zakupy, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2.Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający. 

4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Kupującego. 

5. Kupujący przekazuje swoje dane osobowe Sprzedającemu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Kupującego, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta. 

6. Każdy kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści, do ich poprawiania oraz zażądać ich usunięcia.

7. Sprzedający zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. 

8.Sprzedający może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Kupujący nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedającego lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Kupującego. 

9. Sprzedający może wykorzystać przekazane mu dane w celu marketingowym, wyłącznie dla potrzeb prowadzonej przez siebie działalności i w sposób nieuciążliwy dla Kupującego.

10. Sprzedający chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. 

11. W przypadku, gdy Kupujący wybierze płatność poprzez system Płatności Shoplo, jego dane osobowe zostaną przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku (KRS:320590). 

§ 10 Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest właściciel marki BIJU: FILIPOWICZ GROUP INVESTMENT CONSULTING SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (02-393), przy ulicy Włodarzewskiej 87B/105, mail: biju@biju.pl

2. Celem zbierania danych jest zakup przez Ciebie z oferowanych przez FILIPOWICZ GROUP INVESTMENT CONSULTING SP. Z O.O. towarów i usług, a także wykonania ciążących na FILIPOWICZ GROUP INVESTMENT CONSULTING SP. Z O.O. obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy, sprzedaży.

4. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy, sprzedaży.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

§ 11 Zmiana Regulaminu 

1. Kupujący posiadający konto w Sklepie Internetowym zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. 

2. Kupującemu, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. 

3. Zamówienia złożone przez Kupującego przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. 

§ 12 Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Kupujący powinien zgłaszać na adres e-mail biju@biju.pl

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29.11.2020.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

ZAWSZE DARMOWA DOSTAWA